Dokumenty i akta

boardroom-296423__180Dokumenty tworzące akta osobowe pracownika grupowane są w 3 odrębnych częściach (zbiorach) – A, B i C. Każda z części akt osobowych powinna zawierać odrębną kartę zawierającą aktualny, pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Kupić można je jako artykuły biurowe w sklepach oferujących akcesoria biurowe i urządzenia biurowe.  Część A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.  Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:  * wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z niezbędną liczbą fotografii, * świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, * dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy, * świadectwa ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego, * orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, * innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.  Ponadto osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.